Hoppa över navigering

Möte 2017-03-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 12:15 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag på tid: 27 mars kl 13)

 •   2

  Antagande av riktlinjer för markanvisningar inom Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   3

  Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal inom Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   4

  Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola samt allaktivitetshall i Bollebygds tätort - remiss

 •   5

  Planprogram för Fjällastorp-Dammkullen - begäran om uppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Planbesked för Bollebygds kyrkby 2:57 (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Planansökan för Flässjum 2:52 (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Planbesked för Erikstorp 2:31 (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Översiktsplan för Alingsås kommun - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Samråd översiktsplan för Borås stad - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Ny översiktsplan för Bollebygds kommun - projektplan (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Antagande av Bostadsförsörjningsprogram för Bollebygds kommun 2017-2026 (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Ansökan om delägarskap i Gryaab (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på motion (FR) om nämnders behov av medel och lokaler för förvaltning och medborgarservice (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på motion (FR) om fler papperskorgar i Töllsjö (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på motion (FR) om skylt med parkeringsförbud vid Bollegården (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Svar på utredningsuppdrag från kommunfullmäktige om att minska sjukfrånvaron i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Antagande av handlingsplan för hot och våld mot förtroendevalda i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Internkontroll 2016 för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Årsredovisning 2016 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Årsredovisning 2016 Verner Olofssons stiftelse (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Uppföljningsrapport februari 2017 (ks fattar slutligt beslut)

 •   23

  Budgetunderlag för kommunstyrelsen 2018-2020 (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Svar på motion (FR) om kommunens pensionsåtaganden (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Svar på motion (C) om skolskjuts till kulturskolan (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Svar på medborgarförslag angående integration (ks fattar slutligt beslut)

 •   27

  Åldersuppskrivning av ensamkommande barn under asylprocessen (kf fattar slutligt beslut)

 •   28

  Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   29

  Ansökan från Bollebygd pride om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar

 •   30

  Avstämning inför Aprildialog samt 100 000-kronors processen - information (inga handlingar)

 •   31

  Avstämning Europa Direkt - information (inga handlingar)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.