•   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 27 augusti kl 08.30 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 • Samtliga förvaltningschefer kallade enligt följande: SN kl 08.30-08.45, UN kl 08.45-09.00, SBN kl 09.00-09.15, KS kl 09.15-09.30.

 •   5

  LSS-boende autism Bollebygd centralort (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Intresseanmälan av markförvärv för bostadsbebyggelse, öster om Skräddargårdshöjd (Erikstorp 1:183 m.fl) (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Svar på motion (S) om att hyra ut övervåningen i modulerna på Lokes väg till studenter (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Svar på motion (FR) om att Trafikverket ska genomföra bullermätningar längs Rv 40 (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (MP) om sänkt bygglovstaxa för energisnåla hus (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (V) om tillgänglighet för rörelsehindrade vid kommunens allmänna badplatser (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (S) om ledsagning i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (FR) om Trafikverkets närvaro i en invånar- och brukardialog om gång- och cykelvägar (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (V) gällande mark för industrietablering (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på motion (V) om närtrafik till väg 180 (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på medborgarförslag om en busslinje mellan Bollebygd och Hindås (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på medborgarförslag om fler pendelparkeringsplatser i centrum (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Överenskommelse med pensionärsföreningarna om utdelning av broddar - utvärdering

 •   18

  Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Beslut om markanvisning för bostäder inom Tyftet 2, Annas väg - återremiss

 •   21

  Svar på initiativärende om områdesbestämmelser, Östra Nedsjön, Tubbared (ks fattar slutligt beslut)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.