Hoppa över navigering
 •   3

  Information - Framtida spillvattenhantering

 •   4

  Gatubelysning Brunnsgatan

 •   5

  Ansökan om statlig medfinansiering för smärre kollektivtrafikåtgärder

 •   6

  Iståndsättningsbidrag Morjhults vägsamfällighetsförening

 •   7

  Information-Yttrande över samrådshandling för val av lokalisering och miljökonsekvensbeskrivning, för sträckan Bollebygd-Borås, en del av Götalandsbanan

 •   8

  Information-Yttrande över Härryda kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram 2017 2021, Härryda kommun

 •   9

  Fjällastorp 2:30 - Nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd

 •   10

  Fjällastorp 2:29 Ansökan om bygglov för ett enbostadshus med garage

 •   11

  Stenkulla 1:16 Ansökan om förhandsbesked av fritidshus, garage/carport,egen brunn och avlopp

 •   12

  Fjällastorp 2:10 del av - Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre stycken nya enbostadshus

 •   13

  Forsa 2:9 Ansökan förhandsbesked för uppförande av ett nytt enbostadshus

 •   14

  Kesebol 1:2 Ansökan förhandsbesked för ett enbostadshus

 •   15

  Kesebol 1:17 Ansökan om bygglov för ett enbostadshus

 •   16

  Backa 2:8 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus

 •   17

  Delårsuppföljning av tillsynsplan 2016

 •   18

  Yttrande över Västra Götalandsregionens remiss Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030

 •   19

  Yttrande Högsta domstolen återställande av försutten tid för fastigheten Nedflo 1:79

 •   20

  Yttrande över Härryda kommuns ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för utökat uttag och bortledning av ytvatten m.m. från Västra Nedsjön för vattenförsörjning.

 •   21

  Delegering av beslutanderätten till namnberedningen

 •   22

  Revidering av investeringsbudget 2016 avseende GC-väg utmed Gesebolsvägen i Olsfors

 •   23

  Yttrande till förvaltningsrätten i mål 3338-16 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

 •   24

  Yttrande över inkomna synpunkter- bygglov inom del av fastighet Flässjum 12:77

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.