Hoppa över navigering
 • Måndagen den 12 februari, klockan 16:00 i kommunhuset.

  Justerare Stefan Waldeholt (M) med Jakob Engelbrektsson (S) som ersättare.

 •   2

  Detaljplan för del av Bollebygds prästgård 1:2, Prästgården- Beslut om granskning

 •   3

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Sockelvägen – Beslut om antagande

 •   4

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Tyftet Olofs väg – Beslut om antagande

 •   5

  Detaljplan för del av Flässjum 4:97, Odinslund – Beslut om Samråd

 •   6

  Förvärv av del av fastigheten Getabrohult 1:10

 •   7

  Upphandling, Malmgården - Flytt av Tingshuset och arrest samt mark, väg och VA-utbyggnad

 •   8

  Yttrande över planprogram för Kullaområdet - samråd

 •   9

  Information om markanvisning på Bergadalen 2 (direkt), "förskoletomten"

 •   10

  Information om markanvisning (anbud) på Tyftet 2, Annas väg. 7 tomter

 •   11

  Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelväg mellan Sandared och Olsfors

 •   12

  Erinran- olovlig avverkning på kommunens fastighet Flässjum 12:77

 •   13

  Revidering av delegationsordning och delegationsföreskrifter för samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   14

  Uppföljning av tillsynsplan 2017

 •   15

  Behovsutredning bygg- och miljöenheten 2018-2020

 •   16

  Tillsynsplan och kontrollplan 2018

 •   17

  Jordås 1:55 Yttrande strandskyddsdispens till mark- och miljödomstolen

 •   18

  Svar på ersättningskrav Tullebo 1:78

 •   19

  Jordås 1:24 och 1:73 Föreläggande om kompletterande provtagning

 •   20

  Svar på motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

 •   21

  Avfall för anläggningsändamål (omedelbar justering)

 •   22

  Flässjum 2:146 – Beslut om bygglov och startbesked för komplementbyggnad

 •   23

  Flässjum 2:68 – Beslut om bygglov för flerbostadshus med sex lägenheter och åtta parkeringsplatser

 •   24

  Flässjum 2:120 – Beslut om bygglov för enbostadshus samt garage

 •   25

  Hestra 3:11 – Bygglov enbostadshus och garage med gästvåning

 •   26

  Hultet 2:53 Strandskyddsdispens för uppförande av carport

 •   27

  Låddukärrsbu 1:5 – Förhandsbesked för enbostadshus och garage

 •   28

  Inlag 1:4 – Förhandsbesked enbostadshus och garage

 •   29

  Stenaskjum 2:45 – Bygglov enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning

 •   30

  Upphandling av hushållsentreprenad 2019

 •   31

  Uppdrag att avropa från SKL:s ramavtal för flerbostadshus

 •   32

  Upphandling av tekniska konsulter - MKB

 •   33

  Extern uthyrning av modulerna vid Lokes väg

 •   34

  Förvaltningen informerar

 •   35

  Ledamöter informerar

 •   36

  Meddelanden

 •   37

  Redovisning av delegeringsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.