Hoppa över navigering
 • Måndag den 27 augusti kl 16:00, Tingkullen

  Justerare: Bengt Classon (M) med Sandra Eliasson (C) som ersättare

 •   3

  Presentation av nya medarbetare

 •   4

  Översiktskartor

 •   5

  Yttrande över ansökan om tillstånd till Bollebygd avloppsreningsverk (länsstyrelsens dnr 551-37310-2017)

 •   6

  Lokalisering av vattentäkt i Töllsjö

 •   7

  Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl., PRÄSTGÅRDSGÄRDET - Beslut om Samråd

 •   8

  Detaljplan för del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt – Beslut om granskning

 •   9

  Förvärv av fastighet Bollebygd Getabrohult 2:10

 •   10

  Förvärv av fastighet Getabrohult 2:17 och försäljning av Örlid 1:2, skifte 13

 •   11

  Flytt av byggnader inom fastighet Flässjum 1:7 (Malmgården)

 •   12

  Upphandling av Malmgården – mark- och VA-arbeten

 •   13

  Detaljplan för del av Flässjum 4:97, Odinslund - Beslut om antagande

 •   14

  Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2 Prästgården

 •   15

  Detaljplan för Flässjum 2:52, Änghem

 •   16

  Detaljplan Prästgården avtal om ersättning - Informationspunkt

 •   17

  Information o ny plantaxa samt taxa för kart- och mättjänster - Informationspunkt

 •   18

  Erikstorp 1:260 – Ansökan om bygglov för enbostadshus och carport

 •   19

  Töllsjö stom 1:33 – Beslut om bygglov för containerstation för drivmedel

 •   20

  Hägsbol 1:9 – Strandskyddsdispens för uteplats

 •   21

  Låddekärrsbu 1:8 – Förhandsbesked enbostadshus och garage

 •   22

  Grimsås 1:34 & Grimsås 1:35 – Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

 •   23

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

 •   24

  Tillsynsärende, beslut om sanktionsavgift

 •   25

  Tillsynsärende, beslut om sanktionsavgift

 •   26

  Tillsynsärende, beslut om sanktionsavgift

 •   27

  Svar länsstyrelsens revisionsrapport revision av livsmedelskontrollen i Bollebygds kommun

 •   28

  Delårsuppföljning tillsynsplan och kontrollplan 2018

 •   29

  Åtagande regionalt åtgärdsprogram miljömålen 2017-2020

 •   30

  Bollebygds Kyrkby 2:57 Yttrande över utdömande av vite

 •   31

  Information om ny bygglovstaxa - Informationspunkt

 •   32

  Samverkan inom miljötillsyn i Sjuhärad - Informationspunkt

 •   33

  Meddelanden

 •   34

  Förvaltningen informerar

 •   35

  Ledamöter informerar

 •   36

  Redovisning av delegeringsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.