Hoppa över navigering
 • Kommunstyrelsen fattade beslut om senaste planprioriteringen på sammanträde 2019-10-28, § 124. Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en plan för enhetens ärenden och arbetsuppgifter som rör planenheten. Avsikten är att uppdatera dokumentet två gånger per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2020-03-16, § 21) att remittera planprioriteringslistan till kommunens facknämnder för yttrande, med deadline för svar till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-05-05.

  Följande tillägg har skickats med: Den långsiktiga lösningen för planläggning av mark för skola involverar befintligt skolområde.

  Beslutet är expedierat till Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

   

  Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

  Utbildningsnämnden antar utbildningschefens förslag till yttrande.

  Yrkande

  S-gruppen yrkar på att yttrandet ska ha samma lydelse som förvaltningens förslag med följande ändringar

  ·        Meningen ”Utbildningsnämndens bedömning är att skola/förskola i Olsfors och förskola/skola/allaktivitetshall i tätorten är i högsta grad prioriterat för att klara uppdraget om alla barns rätt till utbildning” ska ha lydelsen ”Utbildningsnämndens bedömning är att skola/förskola i Olsfors och förskola/skola/allaktivitetshall i tätorten i högsta grad måste prioriteras för att klara uppdraget om alla barns rätt till utbildning”

  ·        Följande stycke ska läggas in mellan näst sista och sista stycket i förvaltningens förslag ”Fjällastorpskolan är den enskilt viktigaste frågan för Bollebygds kommun. Det har lagts ner stora resurser i form av pengar och tjänstepersonstimmar på Prästgårdsplanen. Långsiktiga planer som när det gäller Fjällastorpskolan bör kommunen vara ihärdig med och inte påbörja andra alternativ som redan har utretts såsom förtätning av befintligt skolområde. Svar på remisser ingår i ordinarie arbetsuppgifter och ska inte vara med i en planprioritering”

  ·        Prioriteringslistan ska ha DP Prästgårdsgärdet (Fjällastorpskolan) överst och i övrigt enligt förvaltningens förslag

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer S-gruppens yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag.

   

  Votering begärs och skall genomföras.

  Ja-röst för förvaltningens förslag

  Nej-röst till S-gruppens förslag

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.