Hoppa över navigering
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör de bl.a. genom att publicera nationella rapporter och undersökningar. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.
   
  Rapporten kommer från CAN:s riksrepresentativa skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Dessa genomförs via en enkät som besvaras i klassrumsmiljö. Undersökningen har genomförts sedan 1971.

  Folkhälsostrateg Ellen Talus presenterar rapporten.

  Beslutsunderlag

  • Information om CAN-rapport, tjänsteskrivelse 2022-10-24
 • Utbildningsnämnden har, efter en motion i Kommunfullmäktige, fått i uppdrag att ta fram en fritidsplan för Bollebygds kommun. Kultur- och fritidschefen initierade 2019 ett arbete att ta fram en kulturplan. Dessa två områden tangerar varandra och det finns stora fördelar men att ta fram en kombinerad kultur- och fritidsplan.

  Kultur- och fritidsverksamheten är i huvudsak helt frivillig för kommunerna att bedriva. Någon statlig reglering genom lagar och föreskrifter förekommer i princip inte, med undantag av bibliotekslagen. Detta göra att en kultur- och fritidsplan blir än viktigare. Kultur- och fritidsplanen baseras på kommunens vision, kommunens mål samt andra beslut som rör verksamhetsområdet kultur och fritid. Men också det workshops som genomfördes med ungdomsrådet och kommunens olika föreningar.

  Kommunen är en viktig aktör och initiativtagare när det gäller utveckling av kultur och fritidsutbudet. Samverkan inom kommunens verksamheter och med medborgare, civilsamhälle, näringsliv, destinationsbolag och andra är avgörande för att utveckla kultur- och fritidsutbud i kommunen.

  Barnkonsekvensanalys

  Barn utgör en stor del av kultur- och fritidsplanen. Den största del av de medel som finns avsatta till föreningar, går just till olika former barnverksamhet. Genom att lyssna på barn samt ta information från de som på olika sätt företräder barn, får vi en bra grund att stå på när det gäller utformningen av kultur- och fritidsplanen. Genom att träffa både föreningar vars verksamhet till stor del vänder sig till barn samt ungdomsrådet får vi ett bra underlag till planen utifrån ett barnperspektiv samt barnets perspektiv.

  Beslutsunderlag

  • Förslag på kultur- och fritidsplan 2023-2026, 2022-10-24
  • Tjänsteskrivelse, 2022-10-19
  • Sammanställning workshop, 2022-10-24

  Bilagor

 • Enligt kommunfullmäktiges beslut per 11 februari 2016 ska en månadsuppföljning redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör utbildningsnämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos. Utbildningsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen skall vara rimlig för våra medarbetare. Behoven och kraven är många, det är huvudmannens ansvar att visa på att förväntningarna och kraven ska anpassas till givna resurser. 

  Ekonomiska förutsättningar

  Prognosen för resultatet på helår är ett överskott på 3,5 mnkr där grundskola prognostiserar underskott. Överskottet utgör 1,2 % av nämndens totala budget. Resterande verksamheter i utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat eller ett överskott. En större ökning i överskott ses hos förskola och fritidshem.

  Barnkonsekvensanalys

  Budget är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet och möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

  Beslutsunderlag                                           

  • Uppföljningsrapport oktober 2022, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse
  • Uppföljningsrapport oktober 2022, Utbildningsnämnden, Rapport
 • Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Alla barn och elever, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet samt att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.
  Bidraget till fristående förskoleklass, grundskolor, förskolor och fritidshem ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. Förvaltningsekonom Lisa Johansson presenterar gällande resursfördelning på nämndens sammanträde.

  Beslutsunderlag                                           

  • Information om resursfördelning, tjänsteskrivelse 2022-10-17.
 • Förvaltningsekonom Lisa Johansson och förvaltningschef Johan Berntsson informerar om förvaltningens arbete med verksamhetsplan och budget 2023.

  Beslutsunderlag                                           

  • Information om verksamhetsplan och budget 2023, utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse 2021-10-17
 • En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
  Nämnderna skall i enlighet med reglemente för Intern kontroll årligen som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan. Planen ska minst innehålla:
  •Kontrollområde
  •Kontrollmetod
  •Risk- och väsentlighetsbedömning utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys
  •Ansvarig för kontrollen
  •När rapportering ska ske och till vem

  Utbildningschef Annelie Fischer informerar om grunderna för intern kontroll. Utbildningsnämnden arbetar med att ta fram en internkontrollplan för 2023.

  Ekonomiska förutsättningar
  En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

  Barnkonsekvensanalys

  En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I enlighet med barnkonventionen har barn rätt till utbildning. Den skall vara obligatorisk och tillgänglig för alla.  Genom en bra intern kontroll stöds barns rätt till en skola som är tillgänglig för alla.

  Beslutsunderlag                                           

  ·       Intern kontroll 2023, Utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse 2022-10-17

 • Utbildningsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till utskott. Förtroendevalda och tjänstemän i kommunen enligt utbildningsnämndens antagna delegeringsordning 18 mars 2019 med revidering 2020-12-14 samt 2021-12-13 (UN 2019/17).

  Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan utbildningsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringsbesluten finns tillgängliga hos utbildningsförvaltningen.

 • Förvaltningschef Annelie Fischer informerar om:

  • Utbildningschef Annelie Fischer kommer börja arbeta som bitr. förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2023
  • Ny rektor i förskolan klart, hen arbetar i dag i Borås stad som verksamhetsutvecklare
  • Vikariebrist framförallt inom förskolan
  • Påbörjad skolskjutsupphandling med kravspecificering
  • Upphandling av digitala lärverktyg
  • Besök av centrala parter SKR, LR och Lärarförbundet
  • Inget besked om förskoleavdelningar för våren ännu.
 • Fredrik Olofsson (C) informerar om ett positivt föräldramöte han deltagit på

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.