Hoppa över navigering
 • Den höga smittspridningen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma även vid lätta symtom har fått stor påverkan på förskola och skola. Förvaltningen ser att flera enheter inom utbildningsnämndens ansvar bara precis klarar personalförsörjningen trots att även många barn och elever är frånvarande. För att klara personalförsörjningen inom hela utbildningsnämndens ansvar föreslår utbildningsförvaltningen ett tillfälligt beslut om att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa och arbetssökande under initialt två veckor inte får komma till förskolan. Trots att beslutet innebär en inskränkning för vissa barns rätt till förskola bedöms det som proportionerligt utifrån den samhällsviktiga verksamhet förskola är.

   

  Bakgrund

  Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) som mycket hög. För att minska risken för smittspridning är myndighetens råd att barn och personal ska vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan/arbetet.

  I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

  Rättslig reglering

  I all utbildning och verksamhet enligt skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt (1 kap. 10 § skollagen 2010:800)).

  Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighet för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan (8 kap. 6 § skollagen).

  Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året om de inte har rätt till plats utifrån bestämmelserna i 8 kap. 5-7 §§ skollagen.

  Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om förskolans hantering av sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av förskolor av arbetsmiljöskäl. Detta regleras i smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. Regeringen har med anledning av spridningen av covid-19 beslutat om en ny förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Den nya förordningen kan användas när en skola behöver stänga t.ex. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten eller efter samråd med smittskyddsläkare. Förordningen gäller till och med den 30 juni 2021. Någon liknande förordning är inte beslutat gällande förskolan.

  Förskolan i Bollebygds kommun

  Att vårdnadshavare kan lämna sina barn på förskolan är av avgörande betydelse för att vårdnadshavarna ska kunna arbeta. Förskolan bedöms därför som en samhällsviktig verksamhet som bidrar till att andra viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas.

  Inom förskolan i Bollebygd finns cirka 100 personal och 500 barn. Cirka 70 av barnen har plats i förskola 15 timmar per vecka utifrån att deras föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa och arbetssökande. Kommunen har för tillfället inget barn placerat bara utifrån rätten till allmän förskola. På två av kommunens enheter går barnen 5 timmar/dag onsdag, torsdag och fredag. På övriga enheter går barnen 5 timmar/dag tisdag, onsdag och torsdag.

   2020-03-16 var totalt cirka 335 barn (inkl. 15 timmars-barnen) samt 23 personal frånvarande.

  Bedömning

  Det är huvudmannen, det vill säga Bollebygds kommun för de kommunala förskolorna som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för verksamheten.

  Utbildningsförvaltningen har en handlingsplan vid pandemin där det beskrivs hur rektorer och förvaltning ska agera. Där framgår bland annat att i en kris till följd av en pandemi måste prioriteringar göras för att nämndens samlade resurser används där de bäst behövs utifrån ett helhetsperspektiv. Hur prioriteringar ska göras framgår av handlingsplanen. För förskolans är en prioritering som nu är gjort att verksamheten främst inriktas mot omvårdnad och tillsyn. 

  Den höga smittspridningen och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma även vid lätta symtom har redan fått stor påverkan på förskola och skola. Förvaltningen ser att flera enheter inom utbildningsnämndens ansvar bara precis klarar personalförsörjningen trots att även många barn och elever är frånvarande. Om utvecklingen fortsätter kommer omfördelningar av personal behöva göras mellan enheter för att säkra öppethållande av verksamheter. Det är sannolikt att även personal och/eller barn och elever behöver omplaceras.

  För att klara personalförsörjningen inom hela utbildningsnämndens ansvar föreslår utbildningsförvaltningen ett tillfälligt beslut om att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa och arbetssökande under initialt två veckor inte får komma till förskolan. Genom att på så sätt minska antalet barn i verksamheten skapas förutsättningar för personalen att bedriva en trygg verksamhet under rimliga arbetsförhållanden. Samtidigt innebär ett sådant beslut en, om än tillfällig, inskränkning av vissa barns rätt till förskola. Ur ett helhetsperspektiv sett till förskolans uppdrag som samhällsviktig verksamhet bedöms det dock som proportionerligt. Sett ur ett barnrättsperspektiv är verksamheten i förskolan utifrån handlingsplanen vid pandemi för tillfället främst inriktad mot omvårdnad och tillsyn vilket barnen kan få tillgodosett av den hemmavarande vårdnadshavaren. Vidare är barngrupperna inte samma som vanligt och personalresurserna samordnas vilket kan innebära att barnet kommer till en verksamhet väldigt annorlunda från den ordinarie. För de barn där det finns möjlighet att vara hemma, vilket ju är fallet då en vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande, bedöms det därför utifrån nuvarande omständigheter vara bäst för barnet att vara hemma från förskolan.

   

  Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

  Utbildningsnämnden beslutar om tillfällig ändring av nämndens regler för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem (UN 2019/6). Ändringen innebär att barn som har rätt till plats i förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande under tidsperioden 2020-03-17 till och med 2020-03-27 inte har rätt till plats i förskola som drivs av Bollebygds kommun.

  Utbildningsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att besluta om förlängning av beslutet med två veckor i taget tills utbildningsnämndens nästa sammanträde.

  Utbildningsnämnden beslutar att avgiften för barn som berörs av beslutet ska reduceras motsvarande antal dagar som de inte går i förskola.

  Utbildningsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

   

   

 •   10

  Meddelanden utbildningsnämnden 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.