Hoppa över navigering
 • Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2021 § 142 att tilldela Utbildningsnämnden 284 miljoner kronor. I den budgetramen skall rymmas löneökningar 2020, volymförändringar och kostnadsökningar. Kommunfullmäktige har beslutat om prioritering för grundsärskolan under 2021 med 3 miljoner kronor. För att uppnå ett godtagbart resultat har kommunfullmäktige ålagt samtliga nämnder ett effektiviseringskrav på 1 %.

  Utbildningsnämnden, har många frågor att hantera under 2021såsom;

  Pandemin, covid-19 har under 2020 påverkat nämndens ansvarsområden stort. Det troliga scenariot är att det kommer göra så även under 2021. Det har varit stora svårigheter med hög frånvaro bland medarbetarna och stort fokus på åtgärder för att förhindra smittspridning. Arbetsmiljöperspektivet är viktigt och måste fortsatt vara viktigt. De åtgärder som kan göras för att förhindra smittspridning skall genomföras. Råd och restriktioner från myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsenheten och arbetsmiljöverket skall fortsatt följas och omvärldsbevakningen skall vara noggrann.

  Rätten till utbildning, alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt. Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses. Nya riktlinjer har antagits av nämnden i slutet av 2020.

  Arbetsmiljö, många medarbetare upplever en otillräcklighet att inte kunna ge barn/elever det stöd som de bedöms ha rätt till.

  Rätt till stöd, alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Det är stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen. Dock finns elever med genomgripande behov av stöd som ej kan lösas inom ramen för den vanliga undervisningen.
  Organisation grundsärskola, grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

  Lokaler för Olsfors och Bollebygd behöver lösas. Det finns beslut och arbetet fortskrider.
  Ekonomi, budgeten är begränsningen som alla enheter skall hållas inom.

  Kompetensförsörjning, flera delar spelar in i att lyckas med att attrahera och behålla medarbetare.

   

  Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

  Utbildningsnämnden beslutar att
  - fastställa verksamhetsplan och budget för 2021

   

  Beslutsgång

  Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06 (§145) att skicka förslaget till lokalresursplan för Bollebygds kommun 2020-2029 på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. Särskilt önskar kommunstyrelsen synpunkter på prioritering och årsangivelser i bilaga 7. Yttranden från nämnderna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december 2020.
  Planen är upprättad av lokalstrateg i nära samarbete med samtliga förvaltningar i kommunens lokalgrupp.

  Utbildningschef Annelie Fischer har skrivit förslag till yttrande.

   

  Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

  Utbildningsnämnden beslutar att lämna yttrandet till kommunstyrelsen.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

   

   

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.