Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslagen tid: måndag den 19 oktober 08:15.
  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Revidering av VA-taxa 2021

 • Informationspunkt - inga handlingar.

 •   6

  Renhållningstaxa för Bollebygds kommun

 •   7

  Information om skogsbruksplan

 •   8

  XXX - Strandskyddsdispens för nedläggning av fiberkabel i marken

 •   9

  XXX – Bygglov för nybyggnation av ett flerbostadshus & parkeringsplatser

 •   10

  XXX – Förhandsbesked tre enbostadshus (återremitterat ärende)

 •   11

  XXX - Enbostadshus & garage med lokaliseringsprövning (bordlagt ärende)

 •   12

  XXX - Ansökan om förhandsbesked enbostadshus och garage

 •   13

  XXX – Ansökan om bygglov för enbostadshus med lokaliseringsprövning

 •   14

  XXX – Uppföljning av beslut 2020/27

 •   15

  Diskussionspunkt - konsekvenser av positivt förhandsbesked för lösning av vatten och avlopp, påverkan på närliggande fastigheter

 •   16

  Planbesked för Bergadalen, Erikstorp 2:32

 •   17

  Utredning om förtätningsprojekt på kommunalägd mark - förslag till uppdrag

 •   18

  Markanvisning för bostäder inom Tyftet 2, Annas väg.

 •   19

  Ansökan gällande gång- och cykelbana Hindåsvägen

 • Informationspunkt - inga handlingar.

 •   21

  Försäljning av del av Flässjum 12:77

 •   22

  Informationspunkt översiktsplan

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 •   24

  Gamla brandstationen i Töllsjö

 •   25

  Ansökan om kameraövervakning yttre miljö Bollebygdskolan

 •   26

  Kommunens klimatlöften- Klimat 2030

 •   27

  Diskussionspunkt - arbetsgivaransvar Tingkullen

 •   28

  Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2021

 •   29

  Meddelanden

 •   30

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   31

  Ledamöter informerar

 •   32

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.