Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslagen tid: måndag den 14 december klockan 08:15, Tingkullen.
  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Presentation av ny medarbetare

 •   5

  Backa vattentäkt, förslag till reviderat vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter

 •   6

  Delegation tilldelningsbeslut för beläggningsarbeten

 •   7

  Rutin vid tillsyn av enskilda avlopp

 •   8

  XXX - Bygglov med lokaliseringsprövning för enbostadshus med förråd

 •   9

  XXX – Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och carport med förråd

 •   10

  XXX – Strandskyddsdispens för fritidshus

 •   11

  XXX (XXX) – Sanktionsavgift för att ha tagit lokal i bruk utan slutbesked

 •   12

  XXX och XXX - Överklagan vattenintrång

 •   13

  Riktlinjer bostadsanpassning kommunalt åtagande och begagnad anordning

 •   14

  Avtal om anläggningsarrende för äventyrsbana på Buagärde 1:2

 •   15

  Beslut om förlängd tid för beviljande av bygglov

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 •   18

  Planering för utveckling av boendeformer för äldre

 •   19

  Lokalresursplan 2020-2029 för Bollebygds kommun - remiss från kommunstyrelsen.

 •   20

  Yttrande till förvaltningsrätten angående §218 SBN Gamla brandstationen i Töllsjö

 •   21

  Val av ombud och ersättare till Lygnerns vattenråds årsmöte 2021 - återremitterat ärende

 •   22

  Meddelanden för kännedom

 •   23

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   24

  Ledamöter informerar

 •   25

  Förvaltningschefen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.