Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Anmälan om jäv

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson. 

  Föreslagen tid för justering: fredag 17 december klockan 08:00, Tingkullen.

 •   4

  HULTA 3:2 (del av)- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage med carport

 •   5

  FLATHULT 1:1 (del av)- Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och maskinhall

 •   6

  NÄSSLEHULT 1:5 (del av)- Förhandsbesked för enbostadshus

 •   7

  Sjögared 1:36 – Tillbyggnad av fritidshus

 •   8

  Rödberg 1:2 – Strandskyddsdispens för maskinhall

 •   9

  Buagärde 1:21 – Bygglov för tillbyggnad av industrilokal

 •   10

  Stenaskjum 1:29 (del av) – Förhandsbesked två enbostadshus & garage

 •   11

  Töllsjö 1:63 (del av) – Förhandsbesked två enbostadshus & garage/carport

 •   12

  Bollebygds-Holmen 1:11 & 1:14 (del av) – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   13

  Informationspunkt - Uppföljning lokalbehov, pågående planeringsprojekt

 •   14

  Riktlinjer för exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen

 •   15

  Informationspunkt - ekonomisk avstämning Bergadalen

 •   16

  Upphävande av planprogram för Kullaområdet

 •   17

  Informationspunkt - Processkartläggning

 •   18

  Paus

 •   19

  Internkontrollplan 2022- samhällsbyggnadsnämnden

 •   20

  Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning med föreskrifter

 •   21

  Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Olsfors

 •   22

  Svar på medborgarförslag om Skattegårdsparken

 •   23

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   24

  Anmälningar för kännedom

 •   25

  Ledamöter informerar

 •   26

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.