Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson (S) med ersättare Sassi Wemmer (MP). 

  Föreslagen tid för justering: måndag 20 april klockan 08:20 på Tingkullen. 

 •   3

  Anmälan om jäv

 • Didem Aksakal, ny exploateringsingenjör.

 •   6

  Informationspunkt arrenden

 •   7

  Avtal om lägenhetsarrende för toalettbod på Erikstorp 1:4

 •   8

  Avtal om anläggningsarrende för mast på Erikstorp 1:183

 •   9

  Avtal om lägenhetsarrende för parkering på Flässjum 12:77

 •   10

  Svar på remiss gällande planenhetens prioritering inför beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2020.

 •   11

  Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter gällande kart-, mät- och GIS-tjänster

 •   12

  Upphandling av konsultstöd för exploateringstjänster

 •   13

  Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter gällande geoteknik och förorenad mark

 • Obs, ärendet utgår från SBN 14 aprl!

 •   15

  föreläggande vid vite att vidta åtgärder och inkomma med slutredovisning för avyttrat avfall

 •   16

  Beslut om föreläggande om åtgärd

 •   17

  serveringstillstånd LAFFE AB

 •   18

  Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad.

 •   19

  Genomlysning av bostadsanpassningsprocessen

 •   20

  Paus

 •   21

  – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   22

  Strandskyddsdispens enbostadshus

 •   23

  Förhandsbesked två enbostadshus

 •   24

  Förhandsbesked för ett fritidshus

 •   25

  Ansökan om strandskyddsdispens tillbyggnad enbostadshus

 •   26

  Förhandsbesked tre enbostadshus & komplementbyggnader

 •   27

  Gamla brandstationen i Bollebygd

 •   28

  Försäljning av Solviken

 •   29

  Investeringsmedel hemkunskapssalar

 • Tillkommande ärende

 •   32

  Anmälningar för kännedom

 •   33

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   34

  Ledamöter informerar

 •   35

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.