Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Måndag 21 september

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Backa 1:13 Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning

 • Diddi Carlson, samhällsplanerare

 •   6

  Delårsrapport 2020 för samhällsbyggnadsnämnden

 •   7

  Komplettering i ärende - Begäran tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan

 •   8

  Åtgärder för budget i balans, samhällsbyggnadsnämnden

 •   9

  Informationspunkt - Översiktsplan (inga handlingar)

 •   10

  Informationspunkt - skola/förskola/tillfälliga lokaler (inga handlingar)

 •   11

  Svar på motion om bevarande av Bollebygds bibliotek - yttrande till kommunstyrelsen

 •   12

  Lokaliseringsutredning för förskola i Olsfors - ianspråktagande av medel

 •   13

  XX – Strandskyddsdispens för carport

 •   14

  XX – Strandskyddsdispens förråd

 •   15

  XX – Strandskyddsdispens trampolin & bänk

 •   16

  XX – Förhandsbesked tre enbostadshus

 •   17

  XX – Bygglov nybyggnation enbostadshus & garage med lokaliseringsprövning

 •   18

  Diskussionspunkt - konsekvenser av positiva förhandsbesked

 •   19

  Diskussionspunkt - konsekvenser av positivt förhandsbesked för lösning av vatten och avlopp, påverkan på närliggande fastigheter

 •   20

  Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

 •   21

  Avtalssamverkan inom GIS-området

 •   22

  Diskussionspunkt - arbetsgivaransvar Tingkullen

 •   23

  Meddelanden

 •   24

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   25

  Ledamöter informerar (inga handlingar)

 •   26

  Förvaltningen informerar (inga handlingar)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.