Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslagen tid: torsdag den 18 februari klockan 15.30, kommunhuset.
  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

 •   3

  Anmälan om jäv

 • Presentation av Linnéa Säterberg, ny planarkitekt, Diana Wallin, ny administratör vid plan- och exploateringsenheten samt Matilda Lindström och Kajsa Elmdahl, nya miljöinspektörer. 

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 •   6

  Information om laddinfrastruktur i Bollebygds kommun

 •   7

  XXX – Förhandsbesked ett enbostadshus & carport

 •   8

  XXX - Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus med garage

 •   9

  XXX – Ansökan om bygglov ändrad användning av ekonomibyggnad till lägenhet och verksamhetslokal

 •   10

  XXX - Ansökan om bygglov för enbostadshus och rivningslov för befintligt fritidshus

 •   11

  XXX - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus med garage/carport

 •   12

  XXX – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal

 •   13

  XXX - Ansökan om strandskyddsdispens

 •   14

  XXX - Ansökan om strandskyddsdispens för plank

 •   15

  XXX samt XXX - Ansökan om strandskyddsdispens grusad yta, tält samt staket

 •   16

  XXX - Avslut av ärendet angående vatteninträngning

 •   17

  Uppföljning av tillsynsplan och kontrollplan 2020

 •   18

  Entreprenadupphandling för genomförande av detaljplanen för Bergadalen

 •   19

  Marktilldelning Tyftet etapp 2

 •   20

  Beslut om lägenhetsarrende på Flässjum 12:77

 •   21

  Tillbakabetalning av handpenning vid upphävande av tomtförsäljning

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 •   24

  Upphävande av beslut Lokalbehov Bollebygdskolan

 •   25

  Ianspråktagande av medel för reinvestering Hemkunskapssal

 •   26

  Ianspråktagande av medel för byte av entrepartier vid Bollebygdskolan

 •   27

  Ianspråktagande av medel reinvestering Odensgården förskola

 •   28

  Meddelanden för kännedom

 •   29

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   30

  Ledamöter informerar

 •   31

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.