Hoppa över navigering
 • Torsdagen den 21 juni, klockan 16:45 i kommunhuset.
  Justerare Stefan Waldeholt (M) med Sandra Eliasson (C) som ersättare.

 •   2

  Upphandling av löv-, ogräs-, grusupptagning och väggrensslåtter

 •   3

  Upphandling av avfallspåsar

 •   4

  Förvärv av fastighet Flässjum 3:116

 •   5

  Föreläggande om åtgärder mot nedskräpning

 •   6

  Bollebygds-Slätthult 1:6 – Strandskyddsdipsens för bastu

 •   7

  Föreläggande med löpande vite om att brygga och altan ska tas bort i enlighet med beslut SBN2017/339 §226

 •   8

  Lindedalen 1:5 – Bygglov enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning

 •   9

  Bollebygds Kyrkby 1:28 – Förhandsbesked för tre enbostadshus

 •   10

  Bollebygds Kyrkby 1:28 – Förhandsbesked för tre enbostadshus

 •   11

  Stenaskjum 2:46 - Bygglov enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning

 •   12

  Nedflo 1:2 – Förhandsbesked enbostadshus och garage

 •   13

  Fjällastorp 2:10 – Förhandsbesked enbostadshus

 •   14

  Avfall för anläggningsändamål

 •   15

  Tubbared 1:6 Strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus samt nedtagning av träd

 •   16

  Åtagande regionalt åtgärdsprogram miljömålen 2017-2020

 •   17

  Detaljplan för del av Forsa 5:1 m.fl., Västra Forsa – Samråd

 •   18

  Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från Gulf upp till Ballasjön

 •   19

  Svar på motion angående riktlinjer för markanvisningar

 •   20

  Svar på motion angående riktlinjer för exploateringsavtal

 •   21

  Förlängning av tidsfrist för bygglov, fastigheten Erikstorp 1:260

 •   22

  Försäljning av fastighet Töllsjö 1:65

 •   23

  Revidering samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2018, tjänsteskrivelse 2018-05-28

 •   24

  Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av carport utan bygglov och startbesked

 •   25

  Byggsanktionsavgift för byggnation av altan utan bygglov och startbesked

 •   26

  Byggsanktionsavgift för fasadändring utan bygglov och startbesked

 •   27

  Förvaltningen informerar

 •   28

  Ledamöter informerar

 •   29

  Meddelanden

 •   30

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 139

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.